ANSÖKAN

Ansökan om bidrag till militärhistorisk resa ur

Löjtnant Hasse Hanssons

Stipendiefond

Skall vara styrelsen tillhanda före 2017 -05-15

Rätt att söka har endast medlemmar i Wendistföreningen

 

Adress: Wendistföreningen c/0 Bengt Månsson

Böklins väg 10 29177 Gärds Köpinge