Helgeåns förbindelser förr och nu.

 

Lördagen den 25 april i strålande väder samlades vi ett tjugotal Wendister på klassisk militär mark (Östra kasern) för att delta i en ”broresa” initierad av Bengt Ahlstedt och guidad av Kenneth Lindborg. Avsikten var att som rubriken antyder besöka några av nuvarande och tidigare förbindelser över Helge å mellan Kristianstad och Yngsjö-Åhus.

Lindborgs bil och karta

Klart för genomgång på Ö. Kasern
Efter kort genomgång på Ö. Kasern körde vi ut på Härlövsängarleden/Isternäset där vi förutom att se nutidens stora skyddsvallar , fick veta att det på 1300-talet fanns ett vadställe c:a 150 meter nedströms nuvarande bro inne i Torsebro , Järnvägsbroarna över Helgeåns två flöden färdigställdes år 1865.

 Nästa stopp blev gamla järnvägsbron vid Långebro där vi informerades om att första bron över ån byggdes mellan åren 1613-1616. Bron var då 470 meter lång med ungefär nuvarande sträckning men med den västra delen förlängd över sumpmark/ vatten till i höjd med Malmströms konditori. Mellan 1616 0ch 1861 byggdes bron om ett flertal gånger. 1860-1861 byggdes en öppningsbar stålbro. Bron var öppningsbar för att kunna hålla farleden från Åhus öppen fram till Fiskarbacken vid nuvarande badhuset. 1919 byggdes nuvarande järnvägsbro.1932 byggdes Långebro med nya balkar och en betongöverbyggnad.

1960-1961 En långtradare körde sönder bron. Ing 2 byggde en provisorisk bro.

   
  Deltagarna samlade på gamla järnvägsbron    Utsikt över Strandpromenaden där Kallbadhus,(Knektabadet mm var belägn

 Efter ett besök vid Åsumlund (nära nuvarande fågeltorn i Åsumtorp) där det under ” Skånska kriget” fanns ett pråmläge varifrån svenska soldater färdades med båt mellan Åsumlund-Hammarslund( Ekenabben ) och till en svensk skans på Beckholmen ( nära Yllefabriken ) körde vi till Åsums Boställe där vi i WMF:s lokaler intog en välsmakande ”fika”

Kavrö broar.
Från 1880 fanns en färjeförbindelse över Helgeåns västra fåra, samt en liten bro över den östra å -fåran. Färjekarl bodde invid färjeläget. 1921 byggdes en svängbro. Brovakt bodde invid bron fram till 1953. 1953 byggdes en fast bro. Svenskt artilleri omgrupperade år 1678 på en pålad bro som låg några hundra meter nedströms nuvarande landsvägsbro.

 Deltagarna vid Kavröbroarna Lindborg med ryggen mot kameran

Köpinge färja vid Elleköpinge (Nära motorcrossbanan i Ripa)
En förbindelse mellan Åhus och Vä fanns vid Elleköpinge sedan medeltiden. Förbindelsen bestod av en pråm som drogs och stakades över ”Svarta sjö ” och Helgeån. Fram till 1731 fanns en färjekarl på denna plats

Färja och bro vid Sjögård.
Från medeltiden och fram till 1896 fanns färja i privat ägo. Fram till 1925 fanns färjan i annan regi. Färjan fanns c:a 50 meter nedströms dagens bro.1925 byggdes en svängbro som ersattes av en fast bro1945. Denna bro med stålspann finns kvar i dag.

 Järnvägsbro norr Sjögård
Järnvägstrafik öppnades mellan Tollarp och Åhus 1883. Järnvägsbron som byggdes hade den östra halvan svängbar för att möjliggöra för båtar att ta sig igenom. Järnvägen lades ner 1927 men bl.a ”badtåg” körde fram till 1937.
1937 revs räls och bro. 1953 när broarna vid Kavrö och Sjögård reparerades användes brostöden för en tillfällig landsvägsbro.

Järnvägsbro norr Sjögård brostöd mm över ån

 Bro vid Pulken(över ” Graften ” )
Graften grävdes 1614-1617 för att möjliggöra pråmtrafik mellan Åhus och Kristianstad. 1856 till 1945 fanns en svängbro över Graften. En brovakt bodde intill bron.1945 ersattes bron av en militärbro- som fanns kvar till 1961 då nuvarande bro färdigställdes.
1775- då  Helgeån tog sig ett nytt utlopp söder Yngsjö (Gropahålet ) blev vattenståndet i Graften för lågt för pråmtrafik.
1856 hade man fördjupat Graften som var officiell farled fram till 1930-talet.

 Färja och bro nära Yngsjö idrottsplats/camping.
År 1775 blev Yngsjö en ö när Helgeån tog sig ett nytt utlopp söder Yngsjö. Från 1790 fanns ett färjeläge vid nuvarande bron. 1860 byggde man en pålad träbro. 1915 färdigställdes nuvarande bro som var landsvägsbro fram till 1965 då en ny landsvägsbro färdigställdes.

 Gamla bron vid Yngsjö

Färja och bro vid nuvarande Martins rökeri
C:a 500 meter nor Martins rökeri fanns ett vad som kunde utnyttjas efter 1775. Från 1775 fanns omväxlande färja och bro över Helgeån. Från 1940 fanna en militärbro som ersattes av nuvarande träbro för GC-trafik som färdigställdes 1979.

Färja och bro vid Ratkegården ( vid nuvarande rökeriet mellan Åhus och Yngsjö)
Här fanns färjeförbindelse 1614-1880. Färjeförbindelsen ersatte den bro nära Åhus (Strömmebro) som revs 1614 enligt direktiv av Christian IV, för att Helgeån skulle vara segelbar. 1880 färdigställdes en svängbro som fanns kvar till 1952- då nuvarande bro färdigställdes.

Färja och broar vid Mölleholmen i Espet ( samt om Erik Dahlbergs försök att ”dränka” Kristianstad 1677 )
Bro ” Strömmebro” ( i den södra å-fåran) fanns redan på 1400-talet men revs 1614 enligt direktiv av Christian IV. Bron ersattes av färjan vid Ratkegården. Den norra vattenleden ( Åhus Graft eller Möllerännan ) byggdes 1614-1617 enligt Christian IV direktiv, för att förenkla pråmtrafik till Kristianstad.
En privat färjeförbindelse, över Möllerännan fanns fram till 1910- då gamla Äspetbron vid Åhus Gästis färdigställts.
År 1677 ville den svenske kungen Karl XI och Erik Dahlberg dränka innevånarna i Kristianstad och byggde då fördämningar i båda farlederna. Dessa brast och och försöket misslyckades.
Nya Äspetbron färdigställdes 1971- samtidigt blev gamla Äspetbron klassad som GC-bro

Efter besöket vid Mölleholmen var en mycket fängslande ,lärorik och intressant broresa slut.

Text och foto, Bengt-Åke Persson

(Tillbaka)